Numer projektu: POIS.01.03.01-00-0077/17

Tytuł projektu: „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków A i B Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy przy Alei Niepodległości 8-10”

Cele projektu: Głównymi celami realizacji projektu są zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczonego powietrza. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy zrealizuje te cele poprzez:
- Zmniejszenie przenikania ciepła przez przegrody,
- Docieplenie ścian zewnętrznych budynków,
- Docieplenie dachu części użytkowej,
- Docieplenie stropu i poddasza użytkowego,
- Docieplenie stropodachu,
- Poprawa sprawności cieplnej systemu grzewczego,
- Osuszenie kapilarne ścian i fundamentów,
- Modernizacja oświetlenia na LED.

Założone do osiągnięcia cele są zgodne ze Strategią Europa 2020, długookresową Strategią Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2000/2020 oraz Planem Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica.

Planowane efekty:
1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 2019,40 GJ/rok
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 37,59 MWh/rok
3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1553,36 GJ/rok
4. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych . Mg 195,15 CO2
5. Spadek emisji pyłu 0,11 Mg/rok.

Wartość projektu:  1 833 649,30 zł

Wartość dofinansowania:  1 540 751,90 zł

 

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ŚwidnicyPliki do pobrania:

1. Pobierz Regulamin PKZP

2. Pobierz Wniosek o udzielenie pożyczki w wersji PDF

3. Pobierz Wniosek o udzielenie pozyczki w wersji DOCX

4. Pobierz Wniosek w sprawie przystąpienia do PKZP w wersji DOCX

5. Pobierz Pobierz Wniosek uniwersalny - nie pożyczkowy w wersji PDF


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy informuje, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, ul. Aleja Niepodległości 8-10, 58-100 Świdnica, tel. 74-851-88-88, fax. 74-851-88-84, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2.  W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (Grzegorz Sobieraj, 50-552 Wrocław, ul. Borowska 138, tel. 71 368 22 71, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie
art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego
o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,
a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

 
Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi, w tym dane, które trafiają do systemu teleinformatycznego zwanego Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP), o którym mowa w art. 14g ww. ustawy. Niniejszy dokument jest związany z wypełnieniem obowiązków określonych w art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Współadministratorzy danych

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP są:  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Informacje o siedzibach i danych kontaktowych poszczególnych współadministratorów są dostępne  na stronie https://www.straz.gov.pl/kontakt/jednostki_organizacyjne_psp.

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

Współadministratorzy uzgodnili zakres odpowiedzialności oraz podział zadań związanych
z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Szczegóły uzgodnień są dostępne na stronie https://kppspswidnica.bip.gov.pl/fobjects/download/696867/zakres-odpowiedzialnosci-oraz-podzial-zadan-wspoladministratorow-pdf.html

Punkt kontaktowy

Współadministratorzy ustali wspólny punkt kontaktowy do którego można zwracać się z wszelkimi sprawami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niezależnie od powyższego możliwe jest realizowanie wszelkich praw osób związanych
z przewarzaniem ich danych osobowych wynikających z RODO wobec każdego ze współadministratorów odrębnie.

Cel, podstawa, sposób i zakres przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w oparciu art. 6 ust  1 lit c, d i e RODO – w celu w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, uzyskane w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego.

W ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej  przetwarzane są w szczególności dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie dotyczy oraz osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. Nie będą one także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobom, których dane dotyczą w przysługuje prawo do:żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, www.uodo.gov.pl), w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzanie narusza przepisy RDOD.

Ograniczenia

  1. Współadministratorzy  na mocy art. 14h ust 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej wykonują obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust 1 i 2 RODO przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w siedzibie.
  2. Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 RODO obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

 

 

 


 

 
 

 

Związki OSP - to organizacje pożytku publicznego, które funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach z późn. zm., ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej z późn. zm., a ich szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

Ilość jednostek OSP w Polsce:
- blisko 17 000 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, (w tym ok. 3.800 OSP jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym),
- blisko 700 000 członków (w tym ponad 450 000 to strażacy czynni – tj. biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych),
- blisko 100.000 dziewcząt i chłopców, zrzeszonych w ponad 10 tys. Młodz. Drużyn Pożarniczych, 40 tysięcy kobiet i 1.470 Kobiecych Drużyn Pożarniczych.

Akcje ratowniczo - gaśnicze:
W 2011 r. - 2.915.000  ratowników OSP i PSP  (w tym 1.335.000  członków OSP)  brało udział w 458.100  akcjach ratowniczych  ( w tym pożary  stanowiły 37,6 %, miejscowe zagrożenia – 58,7 %, alarmy fałszywe – 3,6 %).
W 2010 r. - 3.135.000 strażaków OSP i PSP brało udział w ponad 509.000 różnorodnych interwencji, (w tym pożary - ponad 135.500 (to 26,6 % ), miejscowe zagrożenia - ponad 355.500 (to 70 %), alarmy fałszywe - 17.900 (to 3,4 % ). 1.614.250 strażaków OSP (samodzielnie lub wspólnie z PSP) brało udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych: pożarach, miejscowych zagrożeniach (klęski żywiołowe, wypadki, awarie, katastrofy itp.).

Szkolenia strażaków ochotników: coraz większy udział strażaków OSP w likwidacji coraz bardziej niebezpiecznych i o coraz szerszym katalogu zagrożeń oraz wymagań i oczekiwań społeczeństwa, wymusiły - stworzenie nowoczesnego systemu różnych i specjalistycznych szkoleń: szkolenia podstawowe, szkolenia dowódców i szkolenia specjalistyczne w zakresie ratownictwa: chemicznego, wodnego, ekologicznego, kierowania ruchem drogowym, dla grup poszukiwawczo-ratowniczych, medycznego, konserwatorów sprzętu ratowniczego itp.

Zaopatrzenie jednostek OSP w samochody pożarnicze:
- w latach 1998 - 2011 zakupiono 1.588 nowe lekkie samochody pożarnicze;
- w latach 2003 - 2011 zakupiono 584 nowe średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze; w latach 1994 -2010 dokonano karosacji (zabudowy) 2.227 samochodów pożarniczych;
- w 2012 r. planuje się zakupienie  nowych:  64  lekkich samochodów pożarniczych  oraz   75 – średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Działalność kulturalno - oświatowa Związku OSP RP:
przy OSP działa: 810 orkiestr OSP, 475 zespołów artystycznych, 2716 zespołów sportowych, ponad 1.300 izb pamięci, kilka muzeów pożarniczych. Ww. działalność prowadzona jest na różnych szczeblach. Są to m.in.: przeglądy i festiwale orkiestr OSP i zespołów artystycznych, konkursy, zawody sportowo-pożarnicze itp.

Działalność wychowawcza OSP prowadzona wśród dzieci i młodzieży– są to turnieje wiedzy pożarniczej, konkursy plastyczne, plenery, obozy itp.
Różnorodne akcje humanitarnepodejmowanie przez OSP - np.: honorowe krwiodawstwo, pomoc niepełnosprawnym, dzieciom itp.


Warszawa, 27 kwietnia 2012
Regina Rokita
Rzecznik prasowy Związku OSP RP
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Szukaj

Logowanie

SŁUŻBA CYWILNA

SERWIS KĄPIELISKOWY

 

 

© 2016 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Licznik odwiedzin

0538168
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
W zeszłym miesiącu
Od 19.12.2016r.
59
363
5682
5682
9187
16248
538168

Prognoza na dziś
1344

4.44%
26.79%
8.19%
2.22%
0.86%
57.50%
Online (5 minuty temu):2
2 gości
Brak zalogowanych

Twój adres IP: 3.227.247.17