• 0000001.jpg
 • 0000002.JPG
 • 0000003.jpg
 • 0000004.jpg
 • 0000005.jpg
 • 0000006.JPG
 • 0000007.JPG
 • 0000008.JPG
 • 0000009.JPG
 • 00000011.jpg
 • 00000013.JPG

Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

    W dniu 27 października 2019 roku zakończyło się organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Świdnicy Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Celem szkolenia było przygotowanie druhów do sprawnej
i bezpiecznej obsługi  specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
    Tematyka szkolenia dotyczyła między innymi: praw i obowiązków kierowcy samochodu pożarniczego, obsługi technicznej samochodów pożarniczych, eksploatacji agregatów prądotwórczych, ratowniczego sprzętu mechanicznego, hydraulicznych i pneumatycznych zestawów ratowniczych, eksploatacji motopomp
i autopomp pożarniczych.
    Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP ukończyło 39 strażaków. Zajęcia w części teoretycznej i praktycznej prowadzone były przez oficerów i aspirantów Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy. Zajęcia praktyczne odbywały się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Świdnicy z wykorzystaniem znajdującego się tam sprzętu. Kurs dedykowany był przede wszystkim dla jednostek OSP, w których brakowało szkoleń w przedmiotowym zakresie do osiągnięcia wymaganego normatywu wyszkolenia.
    Nowi absolwenci na szkoleniu nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi
i eksploatacji sprzętu specjalistycznego, pozostającego na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu świdnickiego, co w przyszłości przełoży się na efektywniejsze jego wykorzystanie.
 
bryg. Jacek Kurczyński
KP PSP Świdnica

 

 

 

Powiatowe ćwiczenia Ratowniczo – Gaśnicze „Colgate 2019”

    W dniu 26 października 2019 r. w Świdnicy odbyły się powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze pod kryptonimem „Colgate 2019”. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa PSP w Świdnicy. W ćwiczeniach oprócz jednostek ochrony przeciwpożarowej uczestniczyła Policja, Powiatowe Pogotowie Ratunkowe, Powiatowy i Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Straż Miejska. Podczas ćwiczeń wszystkie służby współpracowały ze sobą wykonując poszczególne zadania realizowały swoje założenia i scenariusze.
    Ćwiczenia opierały się na trzech epizodach.
    Pierwszy epizod dotyczył kolizji pojazdu przewożącego gazy techniczne
z autobusem porwanym przez terrorystów na pokładzie, którego znajdowało się piętnastu pasażerów (zakładników). Kierujący autobusem doprowadza do wypadku drogowego w wyniku, którego jest wiele osób rannych w tym cztery ciężko. Wypadek przybiera charakter masowy. W pojeździe, z którym zderzył się autobus znajdują się butle z gazem propan butan. Wszystkie służby przystępują do działań realizując swoje założenia.
    Drugi epizod gaśniczy pożar hali produkcyjnej oraz trzeci epizod związany
z ratownictwem wysokościowym realizowany był na terenie zakładu Colgate – Palmolive Manufacturing Poland Sp. z o.o. Tam działania ratowniczo gaśnicze prowadzone były głownie przez jednostki ochrony przeciwpożarowej przy wsparciu jednego zespołu ZRM.
    Pożar hali magazynowej był pretekstem do sprawdzenia alternatywnego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych, jakim jest zbiornik wodny zlokalizowany
w pobliżu zakładu. Założenie przewidywało poprowadzenie magistrali wodnej
o długości ok 500 metrów, która pozwoli zasilić zastępy prowadzące działania gaśnicze na terenie zakładu.
    Zadania w trzecim epizodzie z zakresu ratownictwa wysokościowego polegały na podjęciu dwóch osób poszkodowanych w wyniku wybuchu w hali produkcyjnej, które zostały uwięzione na 18 metrowym zbiorniku z krzemionką. Jeden z pracowników zasłabł na górnej platformie zbiornika, natomiast drugi pracownik zawisł w uprzęży asekuracyjnej na zewnętrznej części płaszcza zbiornika. Zadania w tym epizodzie realizowała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego w Świdnicy.
    Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z innymi podmiotami, takimi jak Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Miejska oraz z powiatowym i gminnym zespołem zarzadzania kryzysowego podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na terenach przemysłowych, drogach oraz akwenach.
    Ćwiczenia miały również na celu wypracowanie zasad współpracy podmiotów ratowniczych w ramach funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
z terenu powiatu świdnickiego podczas wspólnych działań ratowniczo-gaśniczych.
    Było to również sprawdzenie możliwości techniczno-taktycznych jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obrębie miejskiej zabudowy, wąskich dróg dojazdowych itp., a także z zakresu ratownictwa medycznego i technicznego.

KP PSP w Świdnicy
bryg. Jacek Kurczyński

 

List Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego do OSP

 

„CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 .

Pobierz powyższe ulotki w dużej rozdzielczości (A4 300 pkt/cal) – naciśnij prawy przycisk myszy na linku i z menu kontekstowego wybierz „Zapisz element docelowy jako...”:
Czad oszukuje zmysły.jpg
Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.jpg
W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.jpg
NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.jpg

Więcej na stronie: https://www.straz.gov.pl/

Opracowanie: Wydział Prewencji Społeczej
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

 

List Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MSWiA do Prezesów i Naczelników OSP.

Szukaj

Logowanie

SŁUŻBA CYWILNA

SERWIS KĄPIELISKOWY

 

 

© 2016 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Licznik odwiedzin

0336214
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
W zeszłym miesiącu
Od 19.12.2016r.
232
216
448
1836
5293
11213
336214

Prognoza na dziś
480

6.52%
26.33%
9.42%
2.21%
0.89%
54.62%
Online (5 minuty temu):13
13 gości
Brak zalogowanych

Twój adres IP: 34.204.203.142